PUTNO OSIGURANjE

Putujte i uživajte u putovanju bez brige

Ime*:
Prezime*:JMBG*:
Broj telefona*:Kod*:
E-mail*:
Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti

U skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti, pre prijave u osiguranje osiguravač prikuplja i obrađuje sledeće podatke o osiguraniku: ime, prezime, JMBG, broj telefona i e-mail adresu. Bez ličnih podataka osiguranika osiguravač nije u mogućnosti da ispuni obaveze iz ugovora o osiguranju. Lične podatke osiguravač obrađuje i prosleđuje svojim zaposlenima, zdravstvenim ustanovama sa kojima ima zaključen ugovor o pružanju usluga, trećim licima sa kojima ima zaključen ugovor o poslovnoj saradnji (radi davanja medicinskog mišljenja i organizovanja lečenja osiguranika u inostranstvu), reosiguravaču u cilju ispunjenja obaveza iz ugovora osiguranju, i drugim licima koja po prirodi posla ostvaruju uvid ili obrađuju lične podatke u skladu sa zakonom.


Izjava o saglasnosti za obradu podataka o ličnosti: